Investor relations

Borgos bolåneverksamhet finansieras genom en kombination av säkerställda obligationer, inlåning från allmänheten och eget kapital. Här kan du läsa mer om finansieringskällor samt ta del av våra finansiella rapporter och presentationer.

Finansiella rapporter och bolagsdokument

Här offentliggörs Borgos finansiella rapporter, presentationer och andra bolagsdokument.

Finansiella rapporter

Bolagsdokument

Borgos upplåningsprogram

Borgo kommer emittera säkerställda obligationer, vilka på sikt kommer utgöra en betydande del av bolagets finansiering. Investerare är primärt finansiella institut.

Borgo kommer även emittera icke-säkerställd skuld, men i mindre omfattning.

Nedan offentliggörs information om Borgos säkerställda obligationer samt övriga korta och långa upplåningsprogram.

Prospekt

Säkerställd upplåning

Icke-säkerställd upplåning

Svenskt certifikatprogram (SVCP)

Kreditbetyg

Borgos kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut med syfte att ge Borgos kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget.

Moody's
Långfristig/Long Term  Baa2, stable outlook 
Kortfristig/Short Term  P-2, stable outlook 
Säkerställda/Covered Bond  Aaa 

Borgos ersättningssystem

Den ersättning som Borgo erbjuder sina anställda är av sådant slag att Borgo kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Anställda erbjuds ersättning och andra förmåner som är rimliga, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på den marknad Borgo verkar. Borgo erbjuder endast fast ersättning till sina anställda. Ingen anställd ska följaktligen erhålla rörlig ersättning. Den fasta ersättningen ska vara marknadsanpassad och utgår från den anställdes befattning och baseras på ansvar, kompetens och prestation.

Styrelsen beslutar om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare och har inrättat ett ersättningsutskott som bereder dessa frågor. Utskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. Ersättningspolicyn, beslutad av styrelsen, är en del av Borgos interna regelverk och revideras årligen.

Inlåning

Vid sidan om säkerställda obligationer kommer inlåning från allmänheten samt företag, genom sparkonton, utgöra den största finansieringskällan för Borgos verksamhet. Sparkonton hos Borgo omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Kapitaltäckning och riskhantering

Borgos målsättning är att ha ett välbalanserat risktagande som stöder affärsverksamheten. Bolagets riskhantering ska vara transparent och enkelt kunna följas av intressenter. I Borgos årsredovisning samt i rapporten ”Information om kapital- och riskhantering” kommer det rapporteras hur risk identifieras, mäts och kontrolleras.

Finansiell kalender

Borgos kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut med syfte att ge Borgos kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget.

Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2022  24 februari 2023 
Årsredovisning 2022  27 april 2023 
Delårsrapport januari-mars 2023  29 maj 2023 
Delårsrapport januari-juni 2023  29 augusti 2023 
Delårsrapport januari-september 2023  27 november 2023 

Kontakta oss

Investor relations arbetar med att ge våra intressenter snabb, korrekt och relevant finansiell information om Borgo. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter.

ir@borgohypotek.se