Investor relations

Borgos bolåneverksamhet finansieras genom en kombination av säkerställda obligationer, inlåning från allmänheten och eget kapital från externa finansiärer. Här kan du läsa mer om dessa finansieringskällor samt ta del av våra finansiella rapporter och presentationer.

Finansiella rapporter och bolagsdokument

Här offentliggörs Borgos finansiella rapporter, presentationer och andra bolagsdokument.

Finansiella rapporter

Bolagsdokument

Borgos upplåningsprogram

Borgo kommer emittera säkerställda obligationer, vilka på sikt kommer utgöra en betydande del av bolagets finansiering. Investerare är primärt finansiella institut.

Borgo kommer även emittera icke-säkerställd skuld, men i mindre omfattning.

Nedan offentliggörs information om Borgos säkerställda obligationer samt övriga korta och långa upplåningsprogram.

MTN and Covered Bond Programme - Prospectus 24 Jan 2022

Ålandsbanken Abp - Prospectus 10 Sep 2021

Inlåning

Vid sidan om säkerställda obligationer kommer inlåning från allmänheten samt företag, genom sparkonton, utgöra den största finansieringskällan för Borgos verksamhet. Sparkonton hos Borgo omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Kreditbetyg

Borgos kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut med syfte att ge Borgos kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget.

Moody's Standard & Poor's
Långfristig/Long Term Baa2 Q1 2022
Kortfristig/Short Term P-2 Q1 2022
Säkerställda/Covered Bond Publiceras i Februari 2022 -

Kapitaltäckning och riskhantering

Borgos målsättning är att ha ett välbalanserat risktagande som stöder affärsverksamheten. Bolagets riskhantering ska vara transparent och enkelt kunna följas av intressenter. I Borgos årsredovisning samt i rapporten ”Information om kapitaltäckning och riskhantering” kommer det rapporteras hur risk identifieras, mäts och kontrolleras.

Kontakta oss

Investor relations arbetar med att ge våra intressenter snabb, korrekt och relevant finansiell information om Borgo. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter.

ir@borgohypotek.se