Investor relations

Borgos bolåneverksamhet finansieras genom en kombination av säkerställda obligationer, inlåning från allmänheten och eget kapital. Här kan du läsa mer om finansieringskällor samt ta del av våra finansiella rapporter och presentationer.

Finansiella rapporter och bolagsdokument

Här offentliggörs Borgos finansiella rapporter, presentationer och andra bolagsdokument.

Finansiella rapporter

Bolagsdokument

Borgos upplåningsprogram

Borgo kommer emittera säkerställda obligationer, vilka på sikt kommer utgöra en betydande del av bolagets finansiering. Investerare är primärt finansiella institut.

Borgo kommer även emittera icke-säkerställd skuld, men i mindre omfattning.

Nedan offentliggörs information om Borgos säkerställda obligationer samt övriga korta och långa upplåningsprogram.

Säkerställd upplåning

MTN and Covered Bond Programme - Prospectus 24 Jan 2022
Ålandsbanken Abp - Prospectus 10 Sep 2021
Borgo (Bond 2025) Prospectus & Final Terms 11 Feb 2022
Borgo (Bond 2026) Prospectus & Final Terms 11 Feb 2022
Borgo (Bond 2027) Final Terms 24 March 2022

Icke-säkerställd upplåning

Borgo Senior Unsecured (Bond 201) Final Terms 14 Feb 2022

Svenskt certifikatprogram (SVCP)

Certifikatprogram; Rambelopp 10mdkr

Nationella Mallen & HTT

Här publiceras kvartalsvis dokument enligt den nationella mallen för svenska emittenter av säkerställda obligationer i enlighet med definition av ASCB (Association of Swedish Covered Bond issuers).

Nationella Mallen Borgo 2022-03-31
HTT Borgo 2022-03-31

Kreditbetyg

Borgos kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut med syfte att ge Borgos kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget.

Moody's
Långfristig/Long Term Baa2, stable outlook
Kortfristig/Short Term P-2, stable outlook
Säkerställda/Covered Bond Aaa

Borgos ersättningssystem

Den ersättning som Borgo erbjuder sina anställda är av sådant slag att Borgo kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Anställda erbjuds ersättning och andra förmåner som är rimliga, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på den marknad Borgo verkar. Borgo erbjuder endast fast ersättning till sina anställda. Ingen anställd ska följaktligen erhålla rörlig ersättning. Den fasta ersättningen ska vara marknadsanpassad och utgår från den anställdes befattning och baseras på ansvar, kompetens och prestation.

Styrelsen beslutar om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare och har inrättat ett ersättningsutskott som bereder dessa frågor. Utskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. Ersättningspolicyn, beslutad av styrelsen, är en del av Borgos interna regelverk och revideras årligen.

Utdrag ur Borgos ersättningspolicy

Inlåning

Vid sidan om säkerställda obligationer kommer inlåning från allmänheten samt företag, genom sparkonton, utgöra den största finansieringskällan för Borgos verksamhet. Sparkonton hos Borgo omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Kapitaltäckning och riskhantering

Borgos målsättning är att ha ett välbalanserat risktagande som stöder affärsverksamheten. Bolagets riskhantering ska vara transparent och enkelt kunna följas av intressenter. I Borgos årsredovisning samt i rapporten ”Information om kapital- och riskhantering” kommer det rapporteras hur risk identifieras, mäts och kontrolleras.

Information om kapital- och riskhantering, 31 Dec 2021

Finansiell kalender

Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2021 2022, vecka 9
Årsredovisning 2021 2022, vecka 17
Delårsrapport Januari-Juni 2022 2022, vecka 35

Kontakta oss

Investor relations arbetar med att ge våra intressenter snabb, korrekt och relevant finansiell information om Borgo. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter.

ir@borgohypotek.se