Borgo justerar räntan.

Den 27 juni sänks räntan på rörligt sparkonto till 3,90% för privatpersoner. Ändringen gäller för både nya och befintliga rörliga sparkonton. Fasträntekonton påverkas inte av denna justering. För mer information om Borgos räntor - klicka här!

Information om behandling av personuppgifter

Borgo värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Nedan får du information om hur och varför Borgo behandlar dina personuppgifter. Denna information gäller för dig som är kund hos Borgo, men i förekommande fall omfattas även pantsättare, god man, förvaltare, ombud, potentiella kunder och andra kontaktpersoner.

Personuppgifter som samlas in av Borgo

Borgo samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Borgo i samband med intresseanmälan, ansökan om produkter som Borgo tillhandahåller, administration av avtal eller som i övrigt registreras i samband med dina kontakter med Borgo. Personuppgifter kan samlas in från andra källor såsom offentliga och privata register t.ex. från kreditupplysningsföretag. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Borgo omfattar namn, personnummer, kontaktuppgifter, ekonomiska förhållanden, avtalsinformation och kommunikation (t.ex. e-post och vid behov inspelning av telefonsamtal). Det är som utgångspunkt frivilligt att lämna personuppgifter till Borgo, men det är en förutsättning att du lämnar nödvändiga personuppgifter till Borgo för att du ska kunna ingå ett avtal med Borgo.

Ändamål för Borgos behandling av personuppgifter

Borgo behandlar personuppgifter för de ändamål och baserat på de rättsliga grunder som anges nedan.

Förberedelse och administration av avtal

Personuppgifter behandlas för att förbereda, tillhandahålla och administrera de produkter och tjänster som Borgo tillhandahåller. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

Följa lagar och regler

Personuppgifter behandlas för att uppfylla ett antal lagar och regler. Det omfattar bland annat att kontrollera och verifiera din identitet och vidta åtgärder för att motverka penningtvätt, rapportera uppgifter till myndigheter (t.ex. Skatteverket) samt uppfylla krav avseende bokföring, dokumentation och riskhantering. Sådan behandling är nödvändig för att Borgo ska fullgöra rättsliga förpliktelser.

Borgos berättigade intresse

Personuppgifter behandlas för att genomföra marknads- och kundanalyser, för att utveckla och förbättra Borgos produkter och tjänster samt för att marknadsföra och erbjuda produkter och tjänster som kan vara relevanta för dig. Sådan behandling sker med stöd av en intresseavvägning, eftersom Borgo har ett berättigat intresse av att kunna utveckla och förbättra sin affärsverksamhet.

Med ditt samtycke

Personuppgifter behandlas i vissa fall med stöd av ditt samtycke till behandlingen. Borgo frågar då efter ditt samtycke separat från avtalet för produkten eller annan dokumentation. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som

utfördes med stöd av ditt samtycke innan det återkallades. Om du återkallar samtycket kan det påverka hur Borgo kan tillhandahålla den specifika produkten till dig.

Profilering och automatiskt beslutsfattande

Borgo använder sig ibland av profilering, vilket innebär automatisk behandling av personuppgifter för att göra analyser av din ekonomiska situation, personliga val eller dina beteenden på våra olika mötesplatser. Borgo kan använda profilering vid automatiskt beslutsfattande. Automatiskt beslutsfattande kan exempelvis vara ett automatiskt godkännande eller avslag på en kreditansökan via internet som sker baserat på en analys och profilering av kundens ekonomiska situation, pålitlighet eller beteende.

Lagring av personuppgifter

Borgo sparar personuppgifter under den tid det finns en avtalsrelation med Borgo eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen och för att uppfylla skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst avanmäla dig från marknadsföringsutskick, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att användas för detta ändamål.

Personuppgifter som Borgo delar med andra

För de ändamål som beskrivits ovan behöver Borgo ibland dela information om dig med myndigheter och företag som Borgo samarbetar med för att kunna tillhandahålla Borgos tjänster enligt våra produkt- och tjänsteavtal. Det kan exempelvis vara banker, leverantörer som arbetar för Borgos räkning eller andra parter i produktavtalet såsom kreditförmedlare. Borgo kan också behöva dela information om dig när det i övrigt krävs enligt lag eller regelverkskrav.

Borgo ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva skulle ha behandlat personuppgifterna. Borgo ansvarar alltid gentemot dig som kund för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

Exempel på vilka Borgo kan dela dina personuppgifter med:

  • UC (Upplysningscentralen) när vi tar en kreditupplysning i samband med att du ansökt om en bostadskredit,
  • Värderingsinstitut för värdering av din säkerhet för bostadskredit hos Borgo,
  • Banker som vi på ditt uppdrag för över pengar till,
  • Myndigheter för att uppfylla lagar och regler kring exempelvis rapportering avseende skatter, penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Överföring av personuppgifter

I vissa fall kan Borgo för de ändamål som beskrivits ovan komma att behöva överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES som inte har motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Borgo kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga information om sådan överföring och om de skyddsåtgärder Borgo tillämpar.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Borgo behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med gällande lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du vill utöva några av dina rättigheter eller har några frågor angående Borgos behandling av personuppgifter kan du kontakta Borgo eller Borgos dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Kontaktuppgifter

Borgo AB (publ), org. nr. 559153-2303
Postadress: Box 24088, 104 50 Stockholm
Besöksadress: Linnégatan 87D, Stockholm
info@borgohypotek.se
dataskyddsombud@borgohypotek.se
www.borgohypotek.se

Senast uppdaterad: 2022-03-15