Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer höga krav på att vi som hypoteksbolag har god kännedom om våra kunder. Med anledning av detta behöver vi veta vilka av våra kunder som är en så kallad person i politisk utsatt ställning.

Om du som verklig huvudman/fullmaktshavare till en juridisk person är en person i politisk utsatt ställning behöver du inkomma med en PEP-blankett som finns på denna länk: PEP - VHM

Om du som kund är en person i politiskt utsatt ställning behöver du inkomma med en PEP-blankett som finns på denna länk: PEP-privatperson 

En person i politisk utsatt ställning är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och nära medarbetare till en sådan person omfattas av kraven på utökad kundkännedom.

Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:
- Statschefen
- Riksdagsledamöter
- Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
- Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
- Riksrevisorerna
- Riksbankens direktion
- Ambassadörer
- Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
- Vd eller styrelseledamot i statsägda företag
- Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
- Ledamot i politiskt partis styrelse

Med familjemedlem avses:
- Maka/make, registrerad partner, sambo
- Barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambo
- Föräldrar
 
Med känd medarbetare avses:
- Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
- Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om
en affärsförbindelse.
- Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt
ställning.